Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Onderzoek naar PFAS in afvalwater

  STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een representatief landelijk beeld van de concentraties PFAS in binnenkomend afvalwater (influent), gezuiverd afvalwater (effluent) en zuiveringsslib van rwzi’s.

 • Zeespiegelstijging beter in kaart met nieuwe satelliet Sentinel-6

  ESA lanceert 21 november de nieuwe aardobservatiesatelliet Sentinel-6 Michael Freilich. De satelliet is van cruciaal belang voor het wereldwijde onderzoek naar klimaatverandering en gaat nauwkeuriger dan ooit de stijging van de zeespiegel in kaart brengen.

 • Aan de slag met het sterker maken van de dijken

  De dijken in ons werkgebied zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169 van de 228 kilometer grote dijken langs met name de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017. De 136 kilometer kleinere dijken en kaden langs overig water, zoals kanalen en weteringen, voldoen allemaal wel aan de strengere eisen. Dit blijkt uit de recent opgestelde Veiligheidsrapportage van het waterschap.

 • Geluid op zee in beeld dankzij internationale samenwerking

  Rijkswaterstaat doet onderzoek naar onderwatergeluid; een relatief nieuw onderwerp binnen het mariene milieu. In het internationale project JOMOPANS, waarin gekeken wordt naar de impact van geluid op zee, is in kaart gebracht hoeveel omgevingsgeluid er eigenlijk onderwater is op de Noordzee.

 • Webinar Vandaag beslissen voor morgen: een toekomstbestendige delta in NL

  30 november van 14-15 uur webinar over vooruitziende overheidsbeslissingen. Aanleiding van dit webinar is het onlangs afgeronde en gepubliceerde proefschrift van Wieke Pot getiteld ‘Deciding for tomorrow, today.

 • Aanpassing dijkontwerp in Belfeld

  Het dijkontwerp voor Belfeld is nu in de planuitwerkingsfase, dat is zo’n moment om te herijken. Uit deze herijking blijkt dat de hoogte van de dijk lager kan dan is opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase.

 • Grote onderhoudsopgave Zeeland "Monitoringsprogramma Zandkreekgeul van start"

  Het monitoringsprogramma om de effecten van de baggerwerkzaamheden in en rondom de Zandkreekgeul te meten, is van start gegaan. Rijkswaterstaat heeft 7 meetboeien geplaatst en bemonsteringen op de oester- en mosselpercelen uitgevoerd, als nulmeting van de huidige situatie.

 • ‘Triple trouble’ voor mangrovekusten

  Mangrovebossen, de grote biodiversiteit die ze herbergen en de kustbescherming die ze bieden, staan ​​onder druk door drie bedreigingen: zeespiegelstijging, een gebrek aan modder, en ruimte. Resultaten uit nieuwe computersimulaties, onlangs gepubliceerd in Environmental Research Letters, laten zien hoe deze kustbossen tussen boskap en zeespiegelstijging worden verdrukt en wat hun verlies van biodiversiteit veroorzaakt.

 • Natuurlijke lozing verontreinigd grondwater op oppervlaktewater

  Hoe ga je om met verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater, een rivier of een kanaal bijvoorbeeld? Wanneer neem je maatregelen om deze afstroming te voorkomen en wanneer hoef je niets te doen? In essentie zijn dat de kernvragen die de ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd Grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt.

 • Waterwijzer Landbouw: nu ook regionaal maatwerk mogelijk

  Bij het nemen van bodem- en watermaatregelen om de hogere zandgronden klimaatrobuuster te maken, is het goed vooraf te weten wat de effecten ervan zijn op de functies van de bodem. Hiervoor heeft STOWA de Waterwijzer Landbouw laten ontwikkelen.

meer nieuws